Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της ΕYΑΘ ΑΕ
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 18/04/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 25/04/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 23/03/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 23/03/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου,    Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !