Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης General Data Protection Regulation (GDPR)

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης General Data Protection Regulation (GDPR)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 7/2/2018 και ώρα 10:00 π.μ.
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 07/02/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/01/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 19/01/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου