Παροχή διευκρινήσεων για την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αδειών λογισμικού

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή διευκρινήσεων για την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αδειών λογισμικού
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 09-03-2018 και ώρα 14:30
  • Ημερομηνία ανάρτησης –
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ –
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !