Παράταση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6kV

  • Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΌΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 6kV
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 13/07/2017 ώρα 18.00
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 20/07/2017 ώρα 09.00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 13/06/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 03/07/2017
  • Προκήρυξη 
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Βλέπε σχ. διακήρυξη (ημ.ανάρτησης 13/06/2017) 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !