ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Η/ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ Η/ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

H EΤΑΙΡΙΑ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΑΚΤΙΚΟ, ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ «ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Η/ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ Η/ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ (ΜΕ 10% ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟ – CA(OH)2) ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Ε.Λ.Θ.) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΝΕΙΑ (ΕΕΛ ΑΙΕΝΙΑ) ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΕΛ, ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΞΙ (6) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΜΗΝΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (390.000 €), ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Η/ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ Η/ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 20/09/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 20/09/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης 28/08/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου      Λήψη Αρχείου     Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !