ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΗΡΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ «ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΗΡΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», 6.000 ΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ, (390.000 €) ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ.

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΗΡΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 02/05/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 26/04/2012 παραλαβή τευχών, 02/05/2012 κατάθεση προσφορών
  • Ημερομηνία ανάρτησης 30/03/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !