Παρακολούθηση της Ποιότητας του Θερμαϊκού Κόλπου

Θέμα διαγωνισμού:Παροχή Υπηρεσιών για την Παρακολούθηση της Ποιότητας του Θερμαϊκού Κόλπου, με την εκτέλεση θαλάσσιων πλοών, μετρήσεων πεδίου, λήψη θαλάσσιων δειγμάτων και εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 16/06/2022 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 31/05/2022.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 20/06/2022 ώρα 09:00.
  • CPV: 71620000-0
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 31/05/2022.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !