Π.Υ. Επίβλεψης μέσω του Κέντρου Ελέγχου των Αντλ/σίων Αποχ/σης και Π.Υ. Συντήρησης και Επισκευής του Η/Μ εξοπλισμού των Αντλ/σίων Αποχ/σης της ΕΥΑΘ Α.Ε 2018

  • Θέμα διαγωνισμού: Π.Υ. Επίβλεψης μέσω του Κέντρου Ελέγχου των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης καθώς και Π.Υ. Συντήρησης και Επισκευής του Η/Μ εξοπλισμού των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ, 2018
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 15/06/2018
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 22/06/2018 και ώρα 9:00 π.μ
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 23/05/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 23/05/2018
  • Προκήρυξη 
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !