ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για  την παροχή υπηρεσίας συντήρησης ηλεκτροκινητήρων του αντλιοστασίου ύδρευσης Ιωνίας ΑΥ3

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την παροχή υπηρεσίας συντήρησης τεσσάρων (4) ηλεκτροκινητήρων, του αντλιοστασίου ύδρευσης Ιωνίας ΑΥ3, προϋπολογισμού δαπάνης είκοσι δύο χιλιάδων (22.000,00€) ευρώ πλέον ΦΠΑ

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για  την παροχή υπηρεσίας συντήρησης ηλεκτροκινητήρων του αντλιοστασίου ύδρευσης Ιωνίας ΑΥ3
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/–
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 16/01/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 02/01/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !