Οριστική μελέτη δεξαμενών Δ2α και Δ3α και νέας δεξαμενής καθίζησης κορεσμού ασβέστη στην εγκατάσταση επεξεργασίας νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, άνω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Θέμα διαγωνισμού: Οριστική μελέτη δεξαμενών Δ2α και Δ3α και νέας δεξαμενής καθίζησης κορεσμού ασβέστη στην εγκατάσταση επεξεργασίας νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)
Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 19/05/2021
Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα ΕΥΑΘ): 20/05/2021
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 16/06/2021 10:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 23/06/2021 10:00

Προκήρυξη TED: λήψη
Προκήρυξη ΕΥΑΘ: λήψη
Τεύχη Δημοπράτησης: λήψη
ΕΕΕΣ: λήψη
Παράρτημα ΤΤΔ-Γενική Διάταξη ΕΕΝΘ: λήψη

 

Παροχή Διευκρινίσεων (09.06.2021)
Υπ’ αριθμ. πρωτ. 08127/ΔΣΣΕΑ2111/09.06.2021 έγγραφο: λήψηΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !