Νέα πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου

Θέμα διαγωνισμού: Νέα πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ) και έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22/07/2021 ώρα 14:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 08/07/2021.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 08/07/2021.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !