Μίσθωση ενός μηχανήματος εκσκαφέα – φορτωτή τύπου JCB ή ανάλογου, μετά σφύρας και κατάλληλου χειριστή

Μίσθωση ενός μηχανήματος εκσκαφέα – φορτωτή τύπου JCB ή ανάλογου, μετά σφύρας και κατάλληλου χειριστή, χρονικής διάρκειας έως δεκαοκτώ (18) μηνών, προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), πλέον ΦΠΑ

  • Θέμα διαγωνισμού: Μίσθωση ενός μηχανήματος εκσκαφέα – φορτωτή τύπου JCB ή ανάλογου, μετά σφύρας και κατάλληλου χειριστή, χρονικής διάρκειας έως δεκαοκτώ (18) μηνών, προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), πλέον ΦΠΑ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 10/01/2019 09:00 π.μ
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 10/01/2019
  • Ημερομηνία ανάρτησης 28/12/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 28/12/2018
  • Προκήρυξη 
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήξη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !