Μίσθωση ενός μηχανήματος εκσκαφέα – φορτωτή (τύπου JCB ή αναλόγου) μετά σφύρας για δύο έτη

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό με σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ενός μηχανήματος εκσκαφέα – φορτωτή (τύπου JCB ή αναλόγου) μετά σφύρας για δύο έτη, προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ, (60.000€) περίπου, πλέον ΦΠΑ.

  • Θέμα διαγωνισμού: Μίσθωση μηχανήματος
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 15/10/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 15/10/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/09/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου