Μέτρηση ραδιενεργών ουσιών σε δείγματα πόσιμου νερού

  • Θέμα διαγωνισμού: Μέτρηση ραδιενεργών ουσιών σε δείγματα πόσιμου νερού
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 19/06/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 06/06/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ –/–/—-
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !