Μεταφορά ακινητοποιημένων οχημάτων

  • Θέμα διαγωνισμού: Μεταφορά ακινητοποιημένων οχημάτων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού  –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 08/08/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 27/07/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !