Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος τηλελέγχου- τηλεποπτείας αντλιοστασίων αποχέτευσης

Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος τηλελέγχου- τηλεποπτείας αντλιοστασίων αποχέτευσης.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 3/7/2019
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 10/7/2019 ώρα 9.00πμ
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 5/6/2019
  • CPV: 42961200-2
  • Συνημμένα Αρχεία: —
  • Προκήρυξη: —
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις: —
  • Τεύχoς διακήρυξης: Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !

Αύξομείωση
Αντίθεση