Μελέτη ενεργειακής επιθεώρησης και αναβάθμισης κτιρίου

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., προκειμένου να προβεί στην παροχή υπηρεσίας, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται  το αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας, στη Διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Δ/νση  Οικονομικού
Τμήμα  Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή  98,  8ος όροφος,  Τ.Κ.  546 22 Θεσ/νίκη,

έως την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 και ώρα 14:00

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση μελέτης ενεργειακής επιθεώρησης και αναβάθμισης του κτιρίου της ΕΥΑΘ ΑΕ Εγνατία 127.

  • Θέμα διαγωνισμού: Μελέτη ενεργειακής επιθεώρησης και αναβάθμισης κτιρίου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 19/07/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 01/07/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !