Λήψη ενδείξεων υδρομετρητών της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Λήψη ενδείξεων υδρομετρητών της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 18/6/2019
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 3/7/2019
  • Ημερομηνία αποσφράγισης: 9/7/2019
  • Διακύρηξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !