Λειτουργία της μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος της ΕΕΛΘ

  • Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία της μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος της ΕΕΛΘ
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 10/03/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 17/03/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 15/02/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/02/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !