Λειτουργία της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος (ΜΘΞ) της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος (ΜΘΞ) της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

  • Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 06/03/2020.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 20/02/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 12/03/2020 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 20/02/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !