Λειτουργία της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος (ΜΘΞ) της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (άνω των ορίων)

Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος (ΜΘΞ) της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (άνω των ορίων)

  • Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 23/03/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 30/03/2020 ώρα 11:00 π.μ
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 25/02/2020.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 25/02/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !