Λειτουργία της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος (ΜΘΞ) της ΕΕΛΘ (άνω των ορίων)

Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος (ΜΘΞ) της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (άνω των ορίων)

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 03/08/2020 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 07/07/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 06/08/2020 ώρα 09:30.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 07/07/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !