Λειτουργία της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος (ΜΘΞ) της Ε.Ε.Λ.Θ.

Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος (ΜΘΞ) της Ε.Ε.Λ.Θ.

  • Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 18/12/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 03/12/2019.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 24/12/2019 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 03/12/2019.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !