Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό με σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό διαγωνισμό για τη Λειτουργία της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων της ΒΙΠΕΘ, για τρεις (3) μήνες

  • Θέμα διαγωνισμού: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΠΕΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 20/03/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 20/03/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/03/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου