Λειτουργία της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) της ΒΙΠΕΘ

Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) της ΒΙΠΕΘ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 11/06/2020 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 27/05/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 17/06/2020 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 02/06/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !