ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ – Λειτουργία της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) της ΒΙΠΕ

Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) της ΒΙΠΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/05/2020
  • Ημερομηνία αποσφράγισης: 14/5/2020
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 21/4/2020
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Ανακοινώσεις: Λήψη αρχείου