Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης

  • Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 24/10/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 1/11/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 22/9/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 25/9/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !