Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ) – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ) – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

  • Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 15/7/2019
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 19/7/2019 ώρα 9:00 π.μ.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 6/14/2019
  • Τεύχος Διακήρυξης (Περίληψη):  Λήψη Αρχείου
  • Διευκρινήσεις: Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !