Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ) για 69 ημέρες

Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ) για 69 ημέρες

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02/04/2020.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 18/03/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης: 08/04/2020 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 18/03/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !