Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)

Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)

  • Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 13/01/2020.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 23/12/2019.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 17/01/2020 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 23/12/2019.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !