Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)

Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/11/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 30/10/2019.
  • Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης: 21/11/2019 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 30/10/2019.
  • Τεύχος Διακήρυξης: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !