Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) (εγχώριος)

Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) (εγχώριος)

  • Καταληκτική ημερομηνία: 06/03/2020.
  • Ημερομηνία αποσφράγισης: 12/3/2020 και ώρα 09:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 20/02/2020.
  • Ημερομηνία ανάρτησης σε ΕΣΗΔΗΣ: 20/2/2020
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !