Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων “ΑΙΝΕΙΑ”

Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων «ΑΙΝΕΙΑ» και των 14 Αντλιοστασίων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης για χρονικό διάστημα 8 μηνών με δικαίωμα προαίρεσης 4 επιπλέον μηνών

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 06/09/2021 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 05/08/2021.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 10/09/2021 ώρα 09:00.
  • CPV: 90481000-2, 50000000-5, 90513600, 90513700, 90513900
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 11/08/2021.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !