Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) της ΒΙΠΕΘ

  • Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) της ΒΙΠΕΘ
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 12/02/2019  09:00
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 06/02/2019
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/01/2019
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 14/01/2019
  • Προκήρυξη 
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !