Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) της ΒΙΠΕΘ

Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) της ΒΙΠΕΘ

 

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 01/03/2024 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 14/02/2024.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ: 14/02/2024.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 06/03/2024 ώρα 09:00.
  • CPV: 90481000
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !