Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) της ΒΙΠΕΘ.

Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) της ΒΙΠΕΘ.

  • Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 02/12/2019
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 04/11/2019.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 06/12/2019 ώρα 12:00μ.μ
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 04/11/2019
  • Τεύχος Διακήρυξης (Περίληψη): Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !