Λειτουργία και συντήρηση της ΜΚΑ της ΒΙΠΕΘ

Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία και συντήρηση της ΜΚΑ της ΒΙΠΕΘ

 

  • Ημερομηνία αποστολής στην ΕΕΕΕ: 8/8/2023
  • Ημερομηνία ανάρτησης σε ΚΗΜΔΗΣ: 11/8/2023
  • Ημερομηνία ανάρτησης σε ΕΣΗΔΗΣ: 11/8/2023
  • Καταληκτική ημερομηνία: 11/9/2023 και ώρα 10:00
  • Ημερομηνία αποσφράγισης: 15/9/2023 και ώρα 09:00
  • Διακήρυξη 18-2023


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !