Καθορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου “Συντήρηση εγκαταστάσεων Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. έτους 2016”

  • Ημερομηνία Δημοπρασίας 12/02/2016
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραλαβής οικονομικής προσφοράς / τευχών δημοπράτησης 10/02/2016
  • Ημερομηνία Ανάρτησης 01/02/2016
  • Θέμα Καθορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου “Συντήρηση εγκαταστάσεων Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. έτους 2016
  • Περίληψη 
  • Αιτήσεις / Διευκρινίσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη Δημοπράτησης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !