Κατασκευή τσιμεντένιας δεξαμενής

  • Θέμα διαγωνισμού: Κατασκευή τσιμεντένιας δεξαμενής για την αποστράγγιση εσχαρισμάτων από βυτία/φορτηγά στο χώρο προπαχυντών της ΕΕΛΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 09/05/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 25/04/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 25/04/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !