Κατασκευή για το πάτωμα του μουσείου Ύδρευσης

  • Θέμα διαγωνισμού: Κατασκευή για το πάτωμα του μουσείου Ύδρευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 01/04/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 23/03/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !