Κατασκευή Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) – Φάση Α2

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, άνω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/01/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24/01/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μετά την υπ’ αρ. Α3/2020 απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ως ΝΕΑ ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26/02/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ΝΕΑ ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η 03/03/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η υπ’ αρ Α3/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ: λήψη αρχείου
Έγγραφο της ΕΥΑΘ Α.Ε. σχετικά με τη μετάθεση των ημερομηνιών του διαγωνισμού: λήψη αρχείου
Έγγραφο της ΕΥΑΘ Α.Ε. σχετικά με τη ΝΕΑ ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: λήψη αρχείου

  • Θέμα διαγωνισμού: Κατασκευή Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) – Φάση Α2
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 28/11/2019
  • Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα ΕΥΑΘ): 02/12/2019
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 26/02/2020 10:00 (ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 03/03/2020 10:00 (ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

Βοηθητικά αρχεία

Προκήρυξη (Ευρωπαϊκή Εφημερίδα): λήψη αρχείου
Διορθωτικό Προκήρυξης (Ευρωπαϊκή Εφημερίδα): λήψη αρχείου
Προκήρυξη (ΕΥΑΘ): λήψη αρχείου
Τεύχη Δημοπράτησης: λήψη αρχείων 1/2, 2/2
ΕΕΕΣ: λήψη αρχείου

Μελέτες του έργου
– Μελέτη Επέκτασης ΕΕΝΘ – Φάση Α2: λήψη αρχείων 1/3, 2/3, 3/3
– Τροποποίηση Μελέτης Επέκτασης ΕΕΝΘ – Φάση Α2: λήψη αρχείου 1/1Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !