Κατασκευή Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) – Φάση Α2

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», άνω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/01/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24/01/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

  • Θέμα διαγωνισμού: Κατασκευή Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) – Φάση Α2
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 28/11/2019
  • Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα ΕΥΑΘ): 02/12/2019
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 20/01/2019 10:00
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 24/01/2019 10:00

Βοηθητικά αρχεία

Προκήρυξη (Ευρωπαϊκή Εφημερίδα): λήψη αρχείου
Προκήρυξη (ΕΥΑΘ): λήψη αρχείου
Τεύχη Δημοπράτησης: λήψη αρχείων 1/2, 2/2
ΕΕΕΣ: λήψη αρχείου

Μελέτες του έργου
– Μελέτη Επέκτασης ΕΕΝΘ – Φάση Α2: λήψη αρχείων 1/3, 2/3, 3/3
– Τροποποίηση Μελέτης Επέκτασης ΕΕΝΘ – Φάση Α2: λήψη αρχείου 1/1Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !

Αύξομείωση
Αντίθεση