Κατασκευή επεκτάσεων και ιδιωτικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης έτους 2024

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, κάτω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17/06/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/06/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Θέμα διαγωνισμού: Κατασκευή επεκτάσεων και ιδιωτικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης έτους 2024
Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 30/05/2024
Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα ΕΥΑΘ): 30/05/2024
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 17/06/2024 10:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 20/06/2024 10:00

Στοιχεία ΕΣΗΔΗΣ
Συστημικός αριθμός: 207703
Πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω του λινκ

Προκήρυξη: λήψη
Τεύχη Δημοπράτησης: λήψη
ΕΕΕΣ: λήψη