Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στις εγκαταστάσεις ύδρευσης.

Θέμα διαγωνισμού: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών στα αντλιοστάσια, δεξαμενές και γεωτρήσεις ύδρευσης.

  • ΝΕΑ-Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 01/03/2022 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 10/02/2022.
  • ΝΕΑ-Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 04/03/2022 ώρα 09:00.
  • CPV: 50532200-5
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 10/02/2022
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !