Για την προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) ηλεκτρολογικού πίνακα χαμηλής τάσης

Θέμα διαγωνισμού: Για την προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) ηλεκτρολογικού πίνακα χαμηλής τάσης

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών / Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 25/8/2020 και ώρα 9.00πμ
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 04/08/2020
  • CPV: 45315600-4
  • Συνημμένα Αρχεία: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο26/2020
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις:


Connect to our networks !