Για την προμήθεια αναπλήρωσης στήλης Zalion 1200 (25 τεμάχια)

  • Θέμα διαγωνισμού: Για την προμήθεια αναπλήρωσης στήλης Zalion 1200 (25 τεμάχια)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 24/01/2019 13:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/01/2019
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 10/01/2019
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !