Για την προμήθεια 550 κιλών ειδικού βρώσιμου γράσου

  • Θέμα διαγωνισμού: Για την προμήθεια 550 κιλών ειδικού βρώσιμου γράσου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών Δευτέρα, 14/01/2019 13:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης 28/12/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 28/12/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !