• Θέμα διαγωνισμού: Για την “Προμήθεια 1000ton διαλύματος δισθενούς σιδήρου Fe2+” προϋπολογισμού εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000 €) ± 30%, περίπου, πλέον ΦΠΑ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 23/01/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 23/01/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 30/12/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου