Για την παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας

  • Θέμα διαγωνισμού: Για την παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 08/05/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 25/4/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 25/4/2018
  • Προκήρυξη (2η ορθή επανάληψη) Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !