Για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χημικών αποβλήτων των χημικών εργαστηρίων Ύδρευσης & Αποχέτευσης

  • Θέμα διαγωνισμού: Για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χημικών αποβλήτων των χημικών εργαστηρίων Ύδρευσης & Αποχέτευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 17/10/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 17/10/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 02/10/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 02/10/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !