ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ “ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ”, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (172.800,00 €), ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

  • Θέμα διαγωνισμού: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 04/05/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 04/05/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/04/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !